Thực hành việc thiết kế tiêu đề

Giả sử bạn đang cố gắng ngăn cản khách hàng của mình đừng bước lên 1 chuyến xe lửa bằng cách gọi họ thì bạn sẽ thét lên câu gì ? Đó chình là nội dung của nhan đề .
Nghỉ đến mọi cách mà độc giả của bạn được lợi từ những gì mà bạn bán . Sau đó sắp xếp chúng theo 1 thứ tự về sức lao động và chọn cái tốt nhất cho nhan đề của bạn.