Các chức năng và tiêu chí của Design

Design có phải là một bộ môn nghệ thuật thuần túy không? Câu trả lời là không.

Design là môt hoạt động nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp và thương mại và hoàn toàn không do cảm tính nghệ thuật của nghệ sĩ Designerquyết định. Design được thực hiện dựa trên những nguyên lý và sự nghiên cứu nghiêm túc các yếu tố tác động tới sản phẩm và người tiêu dùng. Design mang lại hình thể chiến lược (embody strategy) không chỉ qua hình dáng và màu sắc.

Design gắn liền với quá trình sản xuất – tiêu dùng ( Production – consumption) sản phẩm. Hoàn cảnh xã hội (Social impact design) quy định mô hình sản xuất – tiêu dung theo một trật tự nhất định.

Quá trình Design dừng lại ở mẫu đầu hay nguyên mẫu (Proto – Type). Quá trình sản xuất kết thúc ở sản phẩm (Designed Goods). Quá trình lưu thong phân phối (Circulation Distribution) mang sản phẩm tới người tiêu dùng và quá trình tiêu dùng của khách hàng (Consuming Customizing) chấm dứt mô hình chế tạo, sản xuất – tiêu dùng sản phẩm. Người ta gọi quá trình Design là quá trình tiền sản xuất .